Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


ack

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
ack [2017/09/21 01:42]
admin [Примери]
ack [2018/09/26 19:09] (текуща)
admin [Примери]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Отговор (ACK) ====== ====== Отговор (ACK) ======
  
-При отговор, в случай на грешка, може да има попълнено ​поле MSA.6 - Error Condition със стойности от таблица 0357:+На всяко изпратено съобщение, приемащата страна следва да отговори с ACK съобщение. Липсата на такъв отговор е индикация за неработеща приемаща страна и изпращащата следва да повтаря ​опита до достигане на някаква максимална стойност, например 3 пътиС ACK се посочва резултата ​от операцията - ОК или грешка,​ като в случай на грешка е редно да се даде описание и код на грешката.  
 +===== Структура на съобщението =====
  
-^Код ​ ^Значение  ^Описание ​ ^ +ACK има следната структура
-^0  |Message accepted ​ |Съобщението е прието ​ | +
-^100  |Segment sequence error  |Грешка в последователността на сегментите ​ | +
-^101 |Required field missing ​ |Липсва изискуемо поле  | +
-^102  |Data type error  |Грешка във вида на данните  | +
-^103  |Table value not found  |Посочена стойност липсва в дефинирана таблица ​ | +
-^200  |Unsupported message type  |Вида на съобщението не се поддържа ​ | +
-^201  |Unsupported event code  |Вида на събитието не се поддържа ​ | +
-^202  |Unsupported processing id  |Неизвестно Id на съобщение ​ | +
-^203  |Unsupported version id  |Версията на протокола не се поддържа ​ | +
-^204  |Unknown key identifier ​ |Неизвестен ключов идентификатор  | +
-^205  |Duplicate key identifier ​ |Повторение в ключов идентификатор ​ | +
-^206  |Application record locked ​ |Записът е заключен ​ | +
-^207  |Application internal error  |Вътрешна грешка в приложението ​ |+
  
-Кодовете са максимално описателни, като много важни са стойностите 0, 101, 204, 205, 206 и 207: +егмент ​/ Група  ​^Кол. по стандарт  ​^Кол. за iLab  ^ 
-  * **0** (Message accepted): всичко е ОК, няма нужда ​от по-нататъшна обработка; +|[[segments#​MSH ​сегмент|MSH]] - Message Header|**1**  ​|**1**  | 
-  * **101** (Required field missing): ​липсва изискуем идентификатор;​ +|[[segments#​SFT сегмент|SFT]] - Software Segment|0..* ​ |0..*  ​
-  ​* **101** (Required field missing): липсва задължителен код, най-вече липсващи (или невалидни) едновременно ЕГН/​ЕНЧ и ИЗ. +|[[segments#​MSA ​сегмент|MSA]] - Message Acknowledgment|**1**  ​|**1**  | 
-  * **204** (Unknown key identifier):​ опит за актуализация или изтриване на поръчка,​ която не е правилно приета и не съществува в БД на ЛИС; +|ERR - Error  |0.. |0..*  |
-  ​* ​**205** (Duplicate key identifier): ​ опит за нова поръчка ​с номер (на поръчващата страна),​ който вече е използван (вече има заявка с такъв номер);​ +
-  ​* **206** (Application record locked): опит за промяна или изтриване (анулиране) на поръчка,​ чието изпълнение е започнало (заключена е). +
-  * **207** (Application internal error): вътрешна грешка,​ преимуществено проблем при връзката с базата данни.+
  
-При варианта допълнителна поръчка или просто актуализация,​ трябва да се следи за този код. Ако Той е 206, поръчващата страна трябва да направи нова поръчка,​ с вече различен номер и да реферира баркодовете на направената вече основна поръчка. Това е ключов момент в логиката на комуникация за да сработят допълнителните поръчки когато основната поръчка е вече заключена. Така или иначе, поръчващата страна винаги трябва да прави първо опит за актуализация на основната поръчка и ако записа е заключен – да прави нова допълнителна с референция към вече изпратените проби. Технически допустимо е изпращането на допълнителна поръчка и при все още незаключена основна,​ макар това да е логически необосновано и да затруднява вътрелабораторния процес. 
  
 ===== Примери ===== ===== Примери =====
 Примерен отговор за правилно приета поръчка. Примерен отговор за правилно приета поръчка.
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;">​+<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;padding: 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">
 <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ <span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918100410</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AA<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​bc35dd73-b91c-40dd-8962-f471d8d5fefb<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​+<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AA<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​bc35dd73b9<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​OK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​
Ред 41: Ред 25:
  
 <​html>​ <​html>​
-<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;">​ +<div style="​white-space:​ nowrap;​overflow:​ scroll;padding: 7px 5px 7px 5px;​background-color:​ rgb(240, 240, 240);​font-size:​ 0.9em;">​ 
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HISk<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ +<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSH</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span><​span style="​color:​ #​808080;">​~</​span>​\<​span style="​color:​ #​808080;">&</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​iLab<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​HIS<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​МБАЛ ЕООД<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​O21<​span style="​color:​ #​808080;">​^</​span>​ACK<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​20170918150750</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​P<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​2.5.1</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​ 
-<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​f270f9bf-39ee-402f-9a69-910352098224<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Order rejected. Order with same ID already exists.<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​205</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​+<span style="​color:​ #​000080;"><​b>​MSA</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​AR<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​f270f9bf39<span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span>​Order rejected. Order with same ID already exists.<​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​span style="​color:​ #​990033;">​205</​span><​span style="​color:​ #​808080;"><​b>​|</​b></​span><​br>​
 </​div>​ </​div>​
 </​html>​ </​html>​
  
  
ack.1505947332.txt.gz · Последна промяна: 2017/09/21 01:42 от admin