Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


coding

Кодиране на обекти

Пациенти

В настоящата версия на интеграцията пациентите са винаги с биологичен вид човек и се идентифицират с нула, един или повече идентификатори, като:

 • ЕГН;
 • ЕНЧ;
 • Идентификатор на медицински случай (История на заболяването, ИЗ, низ без контрола);
 • Амбулаторен номер (низ без контрола);
 • Идентификатор на пациента във външната система (низ без контрола , не се обработва и е само за диагностика на интеграцията).

Атрибути на пациента, които са от значение за iLab:

 • Три имена (име, презиме и фамилия);
 • Дата на раждане;
 • Пол.

Всички останали атрибути ще бъдат игнорирани.

Отделения

Няма ограничения в кодирането на отделенията. Всяка институция (болница или друго) сама кодира отделенията, ако те са от значение за интеграцията. Важно е да се знае че на база на кода на отделението (от PV1 сегмент) и финансовата сметка (от BLG сегмент) се формира т. нар. схема на продажба в ЛИС iLab, според която се начисляват суми по различни сметки на субекти-поръчители (ниво болница, ниво отделение и т.н.).

Лекари

Доколкото всички практикуващи лекари в България са задължени да имат активно членство в БЛС, то в настоящата интеграция навсякъде за кодиране на лекар ще ползваме УИН, издаден от БЛС. Идентификацията обикновено става в поле от тип XCN, то за посочване на УИН следва да се ползва:

 • XCN.1 - Id Number - УИН който желаем да предадем;
 • XCN.9 - Assigning Authority - Издател, посочваме BLS;
 • XCN.13 - Identifier Type Code - Тип на идентификатора, посочваме DN (Doctor number).

Изследвания

Изследванията следва да се кодират по системата LOINC, разработена от Regenstrief Institute. При определени обстоятелства, например една лаборатория работи само с една външна интеграция, могат да се ползват и частно разработени кодове. СКАЙУЕР Груп горещо препоръчва придържането към LOINC стандарта, поради неговата всеобхватност, надеждност и преносимост. Изключение от това правило са специфични за дадена организация диагностични пакети, които пакетират по уникален за организацията начин различни общоприети изследвания. Препоръката ни е да се избягват подобни практики.

Като допълнителен идентификатор, окуражаваме имплементаторите на интеграции да добавят и алтернативно кодиране със собствени entity кодове, например primary keys в техните системи. Това дава добри възможности за диагностика на комуникацията. За повече информация - виж OBR сегмент

Мерни единици

Ако не е указано друго, мерните единици са в система SI. Начина им на изписване е съгласно The Unified Code for Units of Measure - UCUM (http://unitsofmeasure.org/).

Проби

Идентификацията на проби става с баркод етикет. Възможно е ползването на фабрично баркодирани епруветки, както на такива, баркодирани в отделението. Когато външната система поддържа възможност за собствено баркодиране на проби, то следва да се спазват следните ограничения:

Атрибути на пробата са:

 • Баркод - 1-D баркод, вида на който се уговаря при конкретната инсталация. Ако не е посочено друго, да се ползва Code 128;
 • Вид на материала (препоръчително по Snomed CT, алтернативно според HL7 table 0487 или частни кодове);
 • Дата-час на вземане;

Всяка проба се баркодира с уникален баркод, като:

 • Веднъж използван, баркода не може да бъде повтарян за други проби;
 • Баркода е буквено-цифров низ (A-Z, 0-9), винаги започващ с латинска буква (префикс) и продължаващ с уникален низ по-нататък (препоръчваме последователно номериране, изразено в 36-чина бройна система (латински главни букви и цифри) и дясно подравнени с водещи нули за допълване до минималната дължина);
 • Префикса на баркода се уговаря за всяка конкретна инсталация;
 • Баркода има минимална и максимална дължина, които се уговарят за всяка конкретна инсталация;
 • Ако няма други съображения (например обратна съвместимост при някои лабораторни апарати), препоръчителния вид на баркода е Code 128, Set A.

Баркодиране на епруветки извън лабораторията, респективно посочването им в SPM сегмента е приложимо само при интеграции в организации, при които пробовземането става на място в отделението/амбулаторията. Ако пробовземането става от служители на лабораторията, то темата е без значение и SPM сегмент не се изпраща при заявки.

Лабораторни находки

Лабораторните резултати в голямата си част са числа или текст от типа на „отрицателен“ и подобни. В микробиологията обаче, се използва специфично кодиране на микроорганизми. Това става по системата Snomed CT.

Диагнози

Всички диагнози в настоящата интеграция се кодират по стандарта МКБ-10, разработен от СЗО. Българската версия на стандарта се управлява от НЦЗОА към Министерство на здравеопазването - МКБ-10

Финансови данни

При някои интеграции е важно да се предаде източника на финансиране на процедурите по поръчката. Доколкото ЛИС iLab обикновено е подсистема на БИС и не разполага информация за приема на пациента, то се налага БИС да укаже какво е финансирането. За тази цел се ползва сегмента BLG, чрез който се изпраща абстрактното понятие сметка. На база на отделението и сметката, ЛИС iLab класифицира пациента и прилага дадени цени и начин на плащане, както и неговия източник.

coding.txt · Последна промяна: 2017/11/04 00:16 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki