Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21

Поръчка (OML_O21)

OML_O21 (Laboratory order) - съобщението се използва за изпращане на поръчка от БИС към ЛИС, както и за информиране на БИС от страна на ЛИС за промяна на статуса на поръчката.

OML_O21 при поръчка

По долу е дадена редуцирана (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението, която съдържа само релевантните към настоящата интеграция групи и сегменти при заявяване на поръчка към ЛИС iLab. Наличие на други валидни групи и сегменти няма да попречи на обработката, но те ще бъдат игнорирани.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..* 0..*
NTE Notes and Comments 0..* 0..1
PATIENT начало 0..1 1
   PID Patient Identification 1 1
   PATIENT_VISIT начало 0..1 1
      PV1 Patient Visit 1 1
   PATIENT_VISIT край
PATIENT край
ORDER начало 1..* 1..*
   ORC Common Order 1 1
   TIIMING начало 0..* 0..*
      TQ1 Timing/Quantity 1 1
   TIIMING край
   OBSERVATION REQUEST начало 0..1 1
      OBR Observation Request 1 1
      DG1 Diagnosis 0..* 0..*
      SPECIMEN начало 0..* 0..*
         SPM Specimen 1 1
      SPECIMEN край
   OBSERVATION REQUEST край
   BLG Billing 0..1 0..1
ORDER край

Бележки

PID сегмент: Стандарта позволява OML_O21 съобщение без PATIENT група (респективно без PID сегмент и вложена PATIENT VISIT група), което обаче в настоящата реализация не е позволено, поради логическа несъстоятелност за този тип интеграция.

Повторения на ORC: Както е видно от таблицата по-горе, за изпращане на повече от едно изследване в поръчката (OBR сегмент), то трябва да бъде „облечено“ в група ORDER, което налага задължително ORC сегмент. По този начин, при 5 изследвания (OBR) ще имаме и 5 ORC сегмента. По принцип е възможно те да са с различни данни (например различни поръчващи лекари), но ЛИС iLab ще извлече информация само от първия ORC сегмент (в iLab данните за визитата са на ниво поръчка, а не на изследване). Това на практика означава че ORC сегмента би следвало да се повтаря с идентични данни. Особено значение има факта, че дефинираното в поле Order Action (ORC.1.1) действие - нова, редакция или анулиране ще се приложи към цялата поръчка, а не към конкретната група. Това означава че с едно съобщение не могат да се правят различни действия на ниво изследване.

Повторения на DG1: По стандарт е възможно да има 0,1 или повече DG1 сегменти във всяка група OBSERVATION_REQUEST, която да е част от евентуално повтаряща се група ORDER. iLab ще извлече всички диагнози, но само от първата група ORDER, доколкото диагнозите в iLab са на ниво поръчка, а не на изследване в нея. Както и за ORC сегмента, DG1 би следвало да вървят като идентичен набор за всяка ORDER група.

NTE, местоположение и повторения: ЛИС iLab ще обработи само първото срещане (извън вложените групи) на всички възможни NTE сегменти, като смисъла ще е забележка към поръчката.

Пример

MSH|^~\&|BestHIS|МБАЛ АД|iLab|Клинична лаборатория|20170929050237||OML^O21^OML_O21|b93226cf3e|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|2.0.0.9076|HL7Orders|2.0.0.9076|
NTE|1||Това е тестова забележка, съдържаща специални символи като \F\, \R\, \S\ и \T\.\X0A\Нов ред.|
PID|1||9706166900^^^GRAO^NI~5689/2017^^^Hospital^MR~1^^^HIS^MR||Димитров^Християн^Петров||19970616|M|
PV1|1|I|Обща хирургия^3^2^3310|
ORC|NW|1122RC5||||||||||1200999945^Нинова^Камелия^Димитрова^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
TQ1|1||||||||R^Routine|
OBR|1|1001^R||57021-8^Пълна Кръвна Картина^LN^1-2^^HCPT|
DG1|1||D51.9^Витамин B12-недоимъчна анемия, неуточнена^I10|||W|
DG1|2||J31.0^Хроничен ринит^I10|||W|
BLG|||1701-5^^^Hospital^XX|
ORC|NW|1122RC5||||||||||1200999945^Нинова^Камелия^Димитрова^^Д-р^^^BLS^^^^DN|
TQ1|1||||||||R^Routine|
OBR|2|1001^R||24357-6^Урина Общо химично изследване^LN^1-3^^HCPT|
DG1|1||D51.9^Витамин B12-недоимъчна анемия, неуточнена^I10|||W|
DG1|2||J31.0^Хроничен ринит^I10|||W|
BLG|||1701-5^^^Hospital^XX|

oml-o21.txt · Последна промяна: 2020/10/27 10:17 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki