Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Статус на поръчка (OML_O21)

Нотификцаията за промяна в статуса на поръчката от страна на ЛИС iLab (Order Filler) към поръчващата страна (Order Placer) е опционално и се настройва при пуск на интеграцията.

Обща информация

При приемане на поръчка, тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус „чакаща“). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита), се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна, както и в други ситуации (липса на реактив, натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. Статуса на дадена поръчка е в едно от следните следните състояния:

  • чакаща (вендага след получаването ѝ);
  • приета за работа (след импорт);
  • завършена (изпълнена, готова);
  • отхвърлена (негонда проба и др.);
  • смесно състояние (различни позиции за с разлечен статус).

Отделно от сценария по-горе, в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета), отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени, (поради негондост на проба, установена след приема, повреден апарат и др.) в който случай статусът може е смесен - някои позиции ще са отхвърлени, други приети или завършени.

Събития, водещи до нoтификация за промяна на статус

Към момента на писане на настоящата секция (ноември 2020), ЛИС iLab (Order Filler) нотифицира поръчващата страна (Order Placer) за промяна на статуса в поръчка при следните събития:

  • отхвърляне на поръчка от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);
  • приемане на поръчката от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);
  • при сесия за изпращане на резултати (от UI или като сървърна задача) при установени една или повече отхвърлени позиции (изследвания) в поръчката.

OML_O21 При промяна на статус на поръчка

По долу е дадена редуцирана (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението, при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..∞ 1
NTE Notes and Comments 0..* 0..1
PATIENT начало 0..1 1
   PID Patient Identification 1 1
   NTE - Notes and Comments 0..∞ 0..1
PATIENT край
ORDER начало 1..∞ 1..∞
   ORC Common Order 1 1
   OBSERVATION REQUEST начало 0..1 1
      OBR Observation Request 1 1
      NTE - Notes and Comments 0..∞ 0..1
      SPECIMEN начало 0..∞ 0..∞
         SPM Specimen 1 1
      SPECIMEN край
   OBSERVATION REQUEST край
ORDER край

Примери

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА (НОЕ 2020)

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
ORC|SC|JHG6Y8R^R|168321^iLab||IP|

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
NTE|1||Lab is too busy to perform scheduled visit|1R^^HL70364|
ORC|SC|45289|||DC|

oml-o21-status.txt · Последна промяна: 2020/11/02 11:16 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki