Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
oml-o21-status [2020/10/27 10:17]
admin
oml-o21-status [2020/11/02 11:16] (текуща)
admin [OML_O21 При промяна на статус на поръчка]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Статус на поръчка (OML_O21) ====== ====== Статус на поръчка (OML_O21) ======
  
-===== OML_O21 ​- статус =====+Нотификцаията за промяна в статуса на поръчката от страна на ЛИС iLab (Order Filler) към поръчващата страна (Order Placer) е опционално и се настройва при пуск на интеграцията. 
 +===== Обща информация ===== 
 + 
 +При приемане на поръчка,​ тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу ​статус ​"​чакаща"​). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита),​ се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна,​ както и в други ситуации (липса на реактив,​ натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. Статуса на дадена поръчка е в едно от следните следните състояния:​ 
 +  * **чакаща** (вендага след получаването ѝ); 
 +  * **приета** за работа (след импорт);​ 
 +  * **завършена** (изпълнена,​ готова);​ 
 +  * **отхвърлена** (негонда проба и др.); 
 +  * **смесно състояние** (различни позиции за с разлечен статус). 
 +Отделно от сценария по-горе,​ в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета),​ отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени,​ (поради негондост на проба, установена след приема,​ повреден апарат и др.) в който случай статусът може е смесен - някои позиции ще са отхвърлени,​ други приети или завършени. 
 + 
 +===== Събития,​ водещи до нoтификация за промяна на статус ===== 
 + 
 +Към момента на писане на настоящата секция (ноември 2020), ЛИС iLab (Order Filler) нотифицира поръчващата страна (Order Placer) за промяна на статуса в поръчка при следните събития:​ 
 +  * **отхвърляне на поръчка** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​ 
 +  * **приемане на поръчката** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​ 
 +  * **при сесия за изпращане на резултати** (от UI или като сървърна задача) при установени една или повече отхвърлени позиции (изследвания) в поръчката. 
 +===== OML_O21 При промяна на статус на поръчка ​=====
  
 По долу е дадена **редуцирана** (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението,​ при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката. ​ По долу е дадена **редуцирана** (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението,​ при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката. ​
Ред 7: Ред 24:
 ^Сегмент / Група ​ ^Кол. по стандарт ​ ^Кол. за iLab  ^ ^Сегмент / Група ​ ^Кол. по стандарт ​ ^Кол. за iLab  ^
 |[[segments#​MSH сегмент|MSH]] Message Header |1  |1  | |[[segments#​MSH сегмент|MSH]] Message Header |1  |1  |
-|[[segments#​SFT сегмент|SFT]] Software Segment |0..|0..* |+|[[segments#​SFT сегмент|SFT]] Software Segment |0..∞ |**1**  ​|
 |[[segments#​NTE сегмент|NTE]] Notes and Comments |0..* |**0..1** | |[[segments#​NTE сегмент|NTE]] Notes and Comments |0..* |**0..1** |
-|**ORDER начало** |1..* |**1**  |+|**PATIENT ​начало** |0..|**1** ​ | 
 +|\_\_\_[[segments#​pid_сегмент|PID]] Patient Identification ​ |1  |1  | 
 +|\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞  |0..1  | 
 +|**PATIENT край*| | 
 +|**ORDER начало** |1..∞ |1..∞ ​ |
 |\_\_\_[[segments#​ORC сегмент|ORC]] Common Order |1  |1  | |\_\_\_[[segments#​ORC сегмент|ORC]] Common Order |1  |1  |
 +|\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1** ​ |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#​OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞ ​ |0..1  |
 +|\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞ ​ |0..∞ ​ |
 +|\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#​SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN край** |  |
 +|\_\_\_**OBSERVATION REQUEST край** |  |
 |**ORDER край** | | |**ORDER край** | |
  
 ==== Примери ==== ==== Примери ====
 +
 +<color #​ed1c24>​**В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА (НОЕ 2020)**</​color>​
  
 <​html>​ <​html>​
oml-o21-status.1603786674.txt.gz · Последна промяна: 2020/10/27 10:17 от admin