Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Това е стара версия на документа!


Статус на поръчка (OML_O21)

При приемане на поръчка, тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус „чакаща“). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита), се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна, както и в други ситуации (липса на реактив, натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. От казаното по-горе, следва че статуса на дадена поръчка типично преминава през следните състояния:

  • чакаща (вендага след получаването ѝ);
  • приета за работа (след импорт);
  • отхвърлена (негонда проба и др.).

Отделно от сценария по-горе, в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета), отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени, например поради негондост на проба, установена след приема, повреден апарат и др. подобни.

Важно е да се отбележи че известяването на поръчващата страна за промяна на статуса става на ниво изследване в поръчка, а не цялата като такава. Възможно е отделни позиции да бъдат отхвърлени, докато други да бъдат приети и обработени. Известяването за промяна на статуса е и върпос на настройка в ЛИС iLab и при пускане на интеграция следва да се укаже дали поръчващата страна жеале да полчуава известия или не.

OML_O21 При промяна на статус на поръчка

По долу е дадена редуцирана (но валидна по стандарт) структура на OML_O21 съобщението, при изпращането му от страна на iLab към външна система по повод промяна на статуса на поръчката.

Сегмент / Група Кол. по стандарт Кол. за iLab
MSH Message Header 1 1
SFT Software Segment 0..∞ 1
NTE Notes and Comments 0..* 0..1
PATIENT начало 0..1 1
   PID Patient Identification 1 1
PATIENT край
ORDER начало 1..∞ 1..∞
   ORC Common Order 1 1
ORDER край

Примери

В ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТКА (НОЕ 2020)

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
ORC|SC|JHG6Y8R^R|168321^iLab||IP|

MSH|^~\&|iLab|Laboratory|HIS|Hospital|20180930202923||OML^O21^OML_O21|X3Z7VWPU3MOPU8GG0CQR|P|2.5.1|
SFT|SKYWARE Group|1.0.0.0|TestApp|1.0.0.0|
NTE|1||Lab is too busy to perform scheduled visit|1R^^HL70364|
ORC|SC|45289|||DC|

oml-o21-status.1604192304.txt.gz · Последна промяна: 2020/11/01 02:58 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki