Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


oml-o21-status

Разлики

Тук са показани разликите между избраната и текущата версия на страницата.

Препратка към сравнението на версиите

Both sides previous revision Предходна версия
Следваща версия
Предходна версия
oml-o21-status [2020/11/01 11:45]
admin [OML_O21 При промяна на статус на поръчка]
oml-o21-status [2020/11/02 11:16] (текуща)
admin [OML_O21 При промяна на статус на поръчка]
Ред 1: Ред 1:
 ====== Статус на поръчка (OML_O21) ====== ====== Статус на поръчка (OML_O21) ======
  
-При приемане на поръчка,​ тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус "​чакаща"​). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита),​ се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна,​ както и в други ситуации (липса на реактив,​ натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. ​От казаното по-горе,​ следва че статуса на дадена поръчка ​типично преминава през следните състояния:​+Нотификцаията за промяна в статуса на поръчката от страна на ЛИС iLab (Order Filler) към поръчващата страна (Order Placer) е опционално и се настройва при пуск на интеграцията. 
 +===== Обща информация ===== 
 + 
 +При приемане на поръчка,​ тя не влиза в нормалния процес на обработка в ЛИС iLab, а стои в пул от чакащи поръчки (по-долу статус "​чакаща"​). За да влезе поръчката в нормалния порцес на обрабтока (т.е. да се превърне във визита),​ се минава през процес на прием на пробата (в UI - Импорт на поръчка). Ако пробата е негодна,​ както и в други ситуации (липса на реактив,​ натовареност на лабораторията и др.) поръчката може да бъде отхвърлена. ​Статуса на дадена поръчка ​е в едно от следните следните състояния:​
   * **чакаща** (вендага след получаването ѝ);   * **чакаща** (вендага след получаването ѝ);
   * **приета** за работа (след импорт);​   * **приета** за работа (след импорт);​
-  * **отхвърлена** (негонда проба и др.). +  ​* **завършена** (изпълнена,​ готова);​ 
-Отделно от сценария по-горе,​ в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета),​ отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени, ​например ​поради негондост на проба, установена след приема,​ повреден апарат и др. подобни.+  ​* **отхвърлена** (негонда проба и др.); 
 +  * **смесно състояние** (различни позиции за с разлечен статус). 
 +Отделно от сценария по-горе,​ в процеса на работа (след преминаване от чкаща в приета),​ отново една или повече позиции в поръчката могат да бъдат отхвърлени, ​(поради негондост на проба, установена след приема,​ повреден апарат и др.) в който случай статусът може е смесен - някои ​позиции ще са отхвърлени,​ други приети или завършени.
  
-Важно е да се отбележи че известяването на поръчващата страна за **промяна на статуса става на ниво изследване в поръчка**а не цялата като такава. Възможно е отделни позиции да бъдат ​отхвърлени, докато други да бъдат приети и обработени. Известяването ​за промяна на статуса е и върпос на настройка в ЛИС iLab и при пускане на интеграция следва да се укаже дали поръчващата страна жеале да полчуава известия или не.+===== Събития, водещи до нoтификация за промяна на статус ​=====
  
 +Към момента на писане на настоящата секция (ноември 2020), ЛИС iLab (Order Filler) нотифицира поръчващата страна (Order Placer) за промяна на статуса в поръчка при следните събития:​
 +  * **отхвърляне на поръчка** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​
 +  * **приемане на поръчката** от UI на ЛИС iLab (всички позиции в поръчката);​
 +  * **при сесия за изпращане на резултати** (от UI или като сървърна задача) при установени една или повече отхвърлени позиции (изследвания) в поръчката.
 ===== OML_O21 При промяна на статус на поръчка ===== ===== OML_O21 При промяна на статус на поръчка =====
  
Ред 19: Ред 28:
 |**PATIENT начало** |0..1 |**1** ​ | |**PATIENT начало** |0..1 |**1** ​ |
 |\_\_\_[[segments#​pid_сегмент|PID]] Patient Identification ​ |1  |1  | |\_\_\_[[segments#​pid_сегмент|PID]] Patient Identification ​ |1  |1  |
 +|\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞ ​ |0..1  |
 |**PATIENT край** | | |**PATIENT край** | |
 |**ORDER начало** |1..∞ |1..∞ ​ | |**ORDER начало** |1..∞ |1..∞ ​ |
Ред 24: Ред 34:
 |\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1** ​ | |\_\_\_**OBSERVATION REQUEST начало** |0..1  |**1** ​ |
 |\_\_\_\_\_\_[[segments#​OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  | |\_\_\_\_\_\_[[segments#​OBR сегмент|OBR]] Observation Request |1  |1  |
 +|\_\_\_\_\_\_[[segments#​NTE сегмент|NTE]] - Notes and Comments ​ |0..∞ ​ |0..1  |
 |\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞ ​ |0..∞ ​ | |\_\_\_\_\_\_**SPECIMEN начало** |0..∞ ​ |0..∞ ​ |
 |\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#​SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  | |\_\_\_\_\_\_\_\_\_[[segments#​SPM сегмент|SPM]] Specimen |1  |1  |
oml-o21-status.1604223909.txt.gz · Последна промяна: 2020/11/01 11:45 от admin