Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


order-types

Видове поръчки

Основни поръчки

iLab поддържа два вида поръчки по отношение изпълнението им във времето:

  • Съпровождащи поръчки (полето ORC.7.4 е празно) – това са поръчки, при които заявяващата страна (отделение или друго) е извършила пробовземането и пробите се транспортират към лабораторията, като в този случай пробите са идентифицирани или с
    • указани в заявката баркод (препоръчително) или с
    • номера на поръчката.
  • Поръчки за бъдещо изпълнение – поръчки при които се очаква служител на лабораторията да посети поръчващата страна (например отделение) и да извърши пробовземането.

За указване на желаните дата и час за пробовземане (бъдещи поръчки) се използва полето ORC.7.4. Препоръчваме да се ползва формат yyyyMMddHHmm (с точност до минута, без секунди). Добра практика е посоченото време да в с точност до четвърт час.

Допълнителни поръчки (допоръчки)

Допълнителната поръчка е допълнение към вече направена съпровождаща поръчка, в която се описват допълнителни изследвания към вече направена основна поръчка. Основната разлика е че допълнителната поръчка реферира вече установени с основната поръчка проби (баркод, вид материал и дата-час на вземане). За допълнителна поръчка се смята всяка такава, която описва една или повече проби, чийто баркод вече е бил подаден в друга поръчка. Във всяко едно друго отношение, допълнителната поръчка следва изискванията на обикновената поръчка. Както и обикновената поръчка, допълнителната може да бъде актуализирана или анулирана до момента на започване на нейното изпълнение от страна на лабораторията.

Една основна поръчка може да има нула, една или повече допълнителни поръчки. Допълнителна поръчка следва да бъде изпращана само в зададен интервал от време от дата-часа на най-рано взетата проба на основната поръчка. Този интервал се задава от лабораторията и е свързан с годността на пробите и времето им на задържане в лабораторията.

Допълнителна поръчка следва да се изпраща само в случай че основната поръчка е вече заключена и добавянето на изследвания не е възможно чрез нормалния начин на обновяване на поръчката.

Допълнителните поръчки са възможни само при сценарии, където пробовземането става в отделението и БИС изпраща SPM сегмент за описание на пробата. За повече информация - виж Кодиране на обекти - Проби

Приоритет на поръчките

Всяко едно изследване в поръчка може да е съпроводено със код за приоритет. Доколкото в ЛИС iLab приоритета е на ниво пръчка, а не на отделно изследване, то поръчката ще има за окончателен приоритет, този който е най-висок от всички посочени. Кодове, приоритети и ранка им в ЛИС iLab:

КодЗначениеОписаниеРанк в iLab
AASAPВъзможно най-бързо5
CCallbackОтговор на запитване0
PPreopПредоперативно2
PRNAs neededПри поискване1
RRoutineРутинна (Нормална)3
SStatСпешна6
TTiming criticalКритична към даден (бъдещ) момент във времето4

ЛИС iLab дели поръчките на нормални (Routine) и спешни (STAT). Поради това, препоръчваме ползването само на кодове R и S.

order-types.txt · Последна промяна: 2017/09/25 04:16 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki