Инструменти за потребители

Инструменти за сайта


start

Интеграция на ЛИС iLab с HL7

Увод

Настоящият документ описва възможностите за интеграция на ЛИС iLab с външни системи като болнични информационни системи (БИС, HIS), електронно медицинско досие (ЕМД, EHR) и други чрез комуникация по стандарта HL7, версия 2.5.1. Ползването на по-стари версии на протокола (например 2.3.1) е възможно, макар някои сегменти да не са налични (например сегмента SPM), като оттам следва и по-ограничена функционалност. Настоящата документация предполага базово познаване на стандарта HL7, като тук са изяснени определени съобщения, сегменти и полета и начина на функциониране на диалога, като синтаксиса и кодовете на самия стандарт HL7 не са предмет на този документ.

Същност на интеграцията

Интеграцията между БИС/ЕМД и ЛИС iLab в текущата версия (3.0) се състои в предаването на поръчки за лабораторни изследвания от страна на БИС/ЕМД (HIS) към ЛИС (LIS) от една страна (съобщение OML_O21)

и предаването на лабораторни резултати от страна на ЛИС към БИС/ЕМД от друга (съобщение ORU_R01).

Получаващата съобщение страна винаги отговаря със съобщение ACK.

При желание от страна на БИС, ЛИС може да изпраща и съобщения за промяна на статуса (съобщение OML_O21) на поръчки

Възможни са и еднопосочни интеграции - само изпращане на резултати или само получаване на поръчки.

Операции

Заявяващата страна (БИС/ЕМД) изпраща OML_O21 съобщения, чрез които реализира следните операции:

  • Нова поръчка;
  • Модификация на поръчка;
  • Анулиране на поръчка.

ЛИС изпраща ORU_R01 съобщения, чрез които:

  • Рапортува резултат.

ЛИС може да изпраща и OML_O21 съобщения, чрез които:

  • Рапортува промяна на статус на поръчка.

Идентификация на поръчки и резултати

БИС/ЕМД съхранява при себе си поръчките и ги идентифицира уникално (ЛИС не генерира идентификатор на получени поръчки). Именно с идентификатора на поръчка се прави модификация или анулиране на поръчката. От своя страна, ЛИС съхранява и уникално идентифицира всички изпълнени поръчки. В iLab лабораторните поръчки се наричат визити и представляват съвкупност от едно или повече изследвания за даден пациент, за даден момент във времето. При изпращане на резултат, ЛИС указва за коя визита са резултатите, и ако тя е следствие на получена от БИС поръчка - идентификатора на тази поръчка.

Символно кодиране (Encoding)

Всички съобщения по настоящата реализация на HL7 се кодират с UTF-8. Нормално в съобщенията може да има специални символи, като например μ, %, ‰ и т.н., които не поделжат на escape sequence. Някои специални символи обаче следва да се предават чрез escape sequence, например символа ^ следва да се предава като \S\ тъй като служи за разделител в синтаксиса на HL7.

Транспорт

TCP/IP връзка

Стандартно комуникацията между БИС/ЕМД и ЛИС става със съобщения съгласно протокола HL7 версия 2.5.1, които се обменят по TCP/IP чрез Minimal Low Level Protocol (Спецификация на MLLP протокола) със следните особености:

  • Диалога съобщение-отговор става в рамките на една TCP/IP connection;
  • Съобщенията се предават едно по едно самостоятелно, т.е. не са в серия (batch);
  • Страните предварително уговарят статични IP адреси и портове (Sockets) за приемане на данни, при изпращане порта на изпращащата страна е без значение.

Ако не е посочено друго, приемащата страна следва да очаква връзка на порт 2575.

HTTP

Възможно е при поискване да се ползва и HTTP транспорт с метод POST. Изпращащата страна подава съобщението като обикновен текст (с http header Content-type: text/plain) с POST заявка и получава като отговор ACK съобщението, отново като обикновен текст. Разбира се, под обикновен тест в случая разбираме HL7 синтаксиса. Всички останало е същото, както и при обикновения TCP/IP транспорт.

start.txt · Последна промяна: 2020/10/27 10:59 от admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki